Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Fysiopalvelu Leena Inbergin ja tämän sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 18.1.2023

Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Fysiopalvelu Leena Inbergin asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Fysiopalvelu Leena Inberg
Kansankatu 47, 90100 OULU
Y-tunnus 1262517-1

3. Rekisteristä vastaava henkilö

Leena Inberg
Puh. 040 7272 147
info(at)fysiopalveluleenainberg.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietorekisterin tarkoitus on asiakassuhdetietojen, asiakaskäyntien ja asiakaspalautteiden kirjaaminen ja arkistointi. Asiakastietoja voidaan käyttää myös yrityksen suoramarkkinointiin ja yrityksen oman toiminnan seurantaan ja tilastointiin. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Toimintaa ohjaa pääasiallinen lainsäädäntö: Henkilötietolaki 523/1999.

5. Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5 a. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia rekisteröityjä asiakasta koskevia tietoja.

  • Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Asiakassuhteen alkamisajankohta
  • Terapiajaksoa koskevat tiedot (lähetteen tiedot ja asiakkuusprosessin sisältötiedot)
  • Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä

5 b. Rekisterin ylläpitojärjestelmä

  • Manuaalinen arkistointi
  • Diarium

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaalta/lähipiiriltä suoraan saatavat tiedot
  • Maksajatahon toimittamat esitiedot

7. Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Asiakasta koskevia tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella. Lupa tähän pyydetään rekisteritietolomakkeella hoitojakson alkaessa. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen, hoitojakson/lähetteen antaneelle taholle ja maksajataholle. Muussa tapauksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaaminen

Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittaessa teknisin toimenpitein suojatuilla palvelemilla.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 523/1999 pykälien 26 – 28 § perusteella oikeus saada tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu.

11. Tietojen korjaus

Henkilötietolain 523/1999 pykälän 29 § mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän tulee myös estää tällaisen tiedon leviäminen, mikäli se vaarantaa henkilön yksityisyyden suojaa tai oikeuksia.

Tietojen tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisena lähettämällä viestiä osoitteeseen info(at)fysiopalveluleenainberg.fi

Tietosuojaseloste nettisivut

12. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivuilla on käytössä Google Analytics, joka kerää tietoja nettisivujen kävijämääristä ja muusta liikenteestä.

13. Lomakkeiden suojaus

Lomakkeilla lähetettävät tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.